Kalendář akcí

únor 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Vyhledat

Odběr novinek

Veřejný závazek

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále jen SAS) Centra Ouško je umožnit dětem se zdravotním postižením zdokonalovat své dovednosti, poskytovat pomoc a podporu v oblasti jejich vzdělávání, rozvoje, pomoci s jejich začleněním do společnosti, být jejich oporou při hájení jejich práv, aktivně se podílet na smysluplném vyplnění jejich volného času a snažit se zabránit jejich vyloučení ze společnosti na základě hendikepu.

Cílem služby je, aby naši uživatelé mohli žít co nejvíce běžným životem v jejich přirozených sociálních skupinách.

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 1 do 15 let se zdravotním postižením:

tondas mentálním postižením

tondas kombinovaným postižením

tondas narušenou komunikační schopností

Služba je poskytována zdarma – jde o službu sociální prevence dle § 66, zákona č. 108/2006 Sb.

Kapacita služby – je 15 dětí týdně, 5 dětí na jedné aktivizační dílně

Forma služby - Sociálně aktivizační služby Centra Ouško jsou poskytovány ambulantní formou, prostřednictvím aktivizačních dílen nebo individuálních setkání, která probíhají na adrese Centra Ouško, Masarykova 11, Kdyně. Každá aktivizační dílna se řídí individuálními potřebami uživatelů, jejich dovednostmi a znalostmi, složením uživatelů na aktivizační dílně a tematickým plánem.

Stavíme na:

1) schopnosti komunikovat

tondarozvíjet komunikační dovednosti dětí

tondanabídnout nové vzory chování

tondazvyšovat sociální dovednosti uživatelů

2) být podle svých možností soběstačný

tondanácvik praktických dovedností a získání tak větší

tondasebedůvěry a nezávislosti uživatelů

tondarozvíjet schopnosti a soběstačnost uživatelů

3) být součástí společnosti

tondausnadnit a podpořit nenásilný nástup do procesu školního vzdělávání

Chceme:

tondasmysluplně a užitečně trávit volný čas

tondaposkytovat potřebné informace a podporu uživatelům

tondaposkytnout pomoc při hájení uživatelových práv

tondarozvojem nebo udržováním osobních a sociálních dovedností, usnadnit začlenění uživatelů do běžné společnosti

tondazprostředkování kontaktu se společenským prostředím uživatele

tondapodpořit začlenění a setrvání uživatelů v jejich přirozených sociálních skupinách

Základní činnosti:

tondazprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací, volnočasové aktivity)

 tonda sociálně terapeutická činnost (rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 tonda pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelé:

tondavycházíme z individuálních potřeb uživatelů

tondarespektujeme individualitu každého uživatele a jeho svobodnou vůli

tondazachováváme uživatelovu lidskou důstojnost

tondaaktivně zapojujeme uživatele do činností, rozvíjíme tak spolupráci i samostatnost

tondamotivujeme uživatele k činnostem, které jej nevedou k prohlubování či setrvávání v jeho nepříznivé situaci

tondaposilujeme a podporujeme uživatelovu snahu o sociální začlenění

tondarespektujeme lidská práva uživatele a jeho zájmy, přání

tondadbáme na rovný přístup bez diskriminace

tondactíme právo uživatele si stěžovat

Pracovníci:

tondaCtíme Etický kodex sociálních pracovníků ČR

tondaRespektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tondaRespektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tondaRovný přístup v pracovním kolektivu

tondaÚčastníme se supervize a dalšího vzdělávání

tondaCtíme Listinu základních práv a svobod